Nowości

Purles 155 Soft Shield SPF30+ Cream
Purles 155 Soft Shield SPF30+ Cream
82,00 zł
szt.

Produkt dnia

Program lojalnościowy

§1. Postanowienia ogólne


Niniejszy Regulamin stanowi podstawę działania programu lojalnościowego w sklepie internetowym Bellita (https://sklep.bellita.waw.pl) i określa prawa i obowiązki Uczestnika programu, a także obowiązki Organizatora. Organizatorem programu jest firma Bellita Mariusz Nowakowski prowadząca sklep internetowy pod adresem sklep.bellita.waw.pl.
Program lojalnościowy skierowany jest do zarejestrowanych Klientów sklepu internetowego sklep.bellita.waw.pl
W ramach Programu lojalnościowego Uczestnik programu gromadzi punkty na swoim koncie. Zgromadzone punkty można wymienić na nagrody/produkty zgodnie z regułami określonymi w niniejszym Regulaminie.
Prawo do korzystania z konta, a w szczególności do wymiany punktów, jest osobiste i przysługuje wyłącznie Uczestnikowi programu lojalnościowego.
Informacja o terminie zakończenia Programu lojalnościowego zostanie zamieszczona na stronie sklep.bellita.waw.pl z miesięcznym wyprzedzeniem.
W przypadku zakończenia Programu lojalnościowego punkty zostają anulowane.


§2. Definicje


Program lojalnościowy - program pozwalający Uczestnikom programu na gromadzenie punktów na swoim koncie oraz dający możliwość wymiany punktów na nagrody/produkty zgodnie z regułami określonymi w niniejszym Regulaminie.
Klient – osoba dokonująca zakupów w sklepie internetowym sklep.bellita.waw.pl.
Organizator – Bellita Mariusz Nowakowski, ul. Branickiego 12/51, 02-972 Warszawa.
Punkty - punkty przyznawane na zasadach określonych w §4 niniejszego Regulaminu.
Rejestracja konta - czynność utworzenia przez Uczestnika programu lojalnościowego indywidualnego konta na skutek przekazania Organizatorowi uzupełnionego formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie sklep.bellita.waw.pl, prawidłowe uzupełnienie formularza skutkuje aktywacją konta.
Uczestnik programu lojalnościowego - Klient, który zaakceptował Regulamin sklepu internetowego sklep.bellita.waw.pl i dokonał rejestracji konta.
Towar – produkt kupiony przez Klienta spośród produktów znajdujących się w ofercie Organizatora w sklepie internetowym sklep.bellita.waw.pl.


§3. Uczestnictwo


Uczestnikiem programu może być osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupów w sklep.bellita.waw.pl oraz spełniająca przesłanki uczestnictwa w Programie lojalnościowym wskazane w Regulaminie.
Przekazanie przez Klienta Organizatorowi uzupełnionego przez niego formularza rejestracyjnego równoznaczne jest z wyrażeniem przez niego zgody na uczestnictwo w Programie lojalnościowym oraz złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i zobowiązaniem się do przestrzegania jego warunków.
Każdy Uczestnik może mieć tylko jedno konto w Programie lojalnościowym.
Z chwilą rejestracji konta online na stronie sklep.bellita.waw.pl Klient dokonuje aktywacji swego konta i staje się Uczestnikiem Programu lojalnościowego.
Wypełnienie formularza jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. Jednocześnie organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszonego przez Klienta formularza w uzasadnionych przypadkach, np.: w przypadku podania przez Klienta niekompletnych danych osobowych, próby utworzenia kolejnego konta przez zarejestrowanego już Uczestnika programu lojalnościowego bądź podejrzenia wystąpienia innego nadużycia.


§4. System przyznawania punktów


Punkty przyznawane są w następujący sposób: za każde zrealizowane zamówienie w sklepie internetowym sklep.bellita.waw.pl Klient otrzymuje punkty w stosunku 1 zł = 1 pkt.
Uczestnik programu może uzyskać punkty za wystawienie opinii na temat zakupionego przez niego wcześniej towaru w sklepie internetowym sklep.bellita.waw.pl. Za każdą udzieloną opinię Uczestnik programu lojalnościowego otrzymuje dodatkowo 10 pkt, pod warunkiem spełnienia wymogów wskazanych w § 4 Regulaminu i uzyskania pozytywnego wyniku weryfikacji opinii przez Organizatora dokonywanej pod kątem spełnienia wymogów wskazanych w Regulaminie.
Uczestnik może udzielić maksymalnie 30 opinii w ciągu miesiąca kalendarzowego.
Udzielona opinia musi być oryginalnej treści, nie może się powielać, treść nie może być obraźliwa oraz wulgarna. Treść opinii musi być wytworem Uczestnika programu.
Opinia musi składać się z co najmniej 100 znaków bez spacji.
Uczestnik może ocenić tylko jeden raz dany towar.
Każda opinia poddawana jest weryfikacji. W przypadku opinii niespełniającej wymogów punkty nie zostaną doliczone do programu. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania weryfikacji opinii w terminie 3 dni roboczych – po uzyskaniu pozytywnego wyniku opinii, zostanie ona opublikowana a Uczestnikowi programu zostaną doliczone dodatkowe punkty.
Punkty przyznawane są od momentu zarejestrowania się w Programie lojalnościowym.
Rejestracja punktów odbywa się automatycznie.
Uczestnik dokonuje zgłoszenia wymiany punktów na nagrody za pośrednictwem systemu składania zamówień na stronie sklepu internetowego sklep.bellita.waw.pl


§5. Przyznawanie nagród


Klient może wymienić punkty zgromadzone na swoim koncie na produkty z oferty. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ilościowej punktów wymaganej do otrzymania określonej nagrody. Zmiany te obowiązują z chwilą ich opublikowania na stronie Organizatora.
Punkty mogą być zrealizowane przy składaniu kolejnego zamówienia poprzez wybór produktu z dostępnej oferty. W panelu klienta znajduje się link do strony umożliwiającej wybór nagrody. Termin na wydanie nagrody może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Organizatora. Organizator zastrzega prawo nieprzyznania nagrody Uczestnikowi w sytuacji, gdy Uczestnik podejmuje działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem.
§6.Rezygnacja z uczestnictwa w programie
Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w programie. W tym celu przesyła na adres kontakt@sklep.bellita.waw.pl oświadczenie o rezygnacji z udziału w Programie lojalnościowym.


§7. Reklamacje


Uczestnik ma możliwość zgłoszenia reklamacji na adres kontakt@sklep.bellita.waw.pl
Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane Uczestnika programu oraz powód zgłoszenia reklamacji.
Reklamacje zostaną rozpoznane w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Organizatora zgłoszenia.


§8. Dane osobowe


Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika programu wyrażona w momencie przystąpienia do programu lojalnościowego (Rejestracji konta).
Administratorem danych osobowych jest Organizator programu.
Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 ze zm.).
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usługi udziału w Programie lojalnościowym oraz w celach marketingowych, jeżeli Uczestnik programu wyraził na to zgodę.
Uczestnik programu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich, usunięcia, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych lub zmiany jej zakresu. W sprawach dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@sklep.bellita.waw.pl.
Dane będą przetwarzana przez okres trwania Programu lojalnościowego. Dane mogą być przechowywane dłużej, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Uczestnika programu na przetwarzanie danych w celach marketingowych. Dane osobowe będą przetwarzane najdłużej do czasu odwołania zgody przez Klienta.
Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
Dane osobowe zostaną ujawnione wyłącznie podmiotowi wskazanemu przez Organizatora w razie wyboru przez Uczestnika programu sposobu odbioru nagrody zgodnie z § 5 ust. 2 (przekazanie nagrody przesyłką).
Podanie danych osobowych jest niezbędne do rejestracji konta. Konsekwencją odmowy podania danych osobowych jest brak możliwości udziału w Programie lojalnościowym.
Zważywszy, iż przetwarzanie danych osobowych Uczestnika programu jest niezbędne dla realizacji Programu lojalnościowego, w przypadku wyrażenia przez Uczestnika programu sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w toku trwania Programu lojalnościowego, taki Uczestnik programu traci prawo do udziału w Programie lojalnościowym, a zgromadzone przez niego punkty wygasają z chwilą złożenia przez Uczestnika programu skutecznego sprzeciwu.


§9. Odpowiedzialność organizatora


Organizator nie odpowiada za podanie przez Uczestnika programu niepełnych bądź nieprawdziwych danych podczas rejestracji konta, edycji danych lub zamówienia nagrody. Nie ponosi również odpowiedzialności za konsekwencje udostępnienia przez Uczestnika programu osobom trzecim swoich danych służących do rejestracji lub logowania na stronie internetowej sklep.bellita.waw.pl
Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości Nagród uzyskanych w Programie lojalnościowym przez Uczestnika programu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminowość doręczenia przesyłek przez firmę kurierską.


§10. Postanowienia końcowe


Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany Regulaminu będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej sklep.bellita.waw.pl.
W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów wynikłych lub mogących wyniknąć w związku z Programem lojalnościowym jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Dostawa Bellita


przelewy24

Bellita Mariusz Nowakowski ul. Branickiego 12/51, 02-972 Warszawa (Wilanów), tel.: +48 791 444 749

Projekt i wykonanie: Gabiec.pl
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl